Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Misją Banku jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków Banku, pozostałych klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i społeczności powiatu siedleckiego.

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie stanowiąc część „Grupy BPS” tworzącej  325  zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Doświadczenia oraz wsparcie Grupy są niezwykle cenne i w znacznym stopniu zwiększają zarówno możliwości, jak i potencjał Banku Spółdzielczego w Siedlcach.
Dzięki przynależności do zrzeszenia BPS zyskują Państwo obok dotychczasowej elastyczności i szybkości działania także możliwość korzystania z siły grupy.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Bank Zrzeszający BPS jest bankiem, w których większościowy udział w kapitale zakładowym posiadają polskie podmioty gospodarcze – Banki Spółdzielcze. Wraz z Bankami Spółdzielczymi Bank BPS tworzy największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych – Grupę BPS.

Zarówno Bank BPS jak i cała Grupa BPS zawsze bardzo chętnie i aktywnie wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczno-kulturalne. Sponsorowane wydarzenia nie tylko pozwalają na promocje marki Banku i Grupy ale przede wszystkim promują wartości, które instytucje wyznają.

Bank Spółdzielczy w Siedlcach jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

System Ochrony Zrzeszenia to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych, w którymkolwiek z tych banków.

Pozycja finansowa Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu dają dodatkowe obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
ul. Pusta 5/9, 08-100 Siedlce
NIP 821-000-79-75
Regon 000509169
KRS 0000021437
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR