Skip to main content
 • Informacja BFG

Informacja BFG

Gwarancje BFG

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Siedlcach objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711). 

Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro  w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Siedlcach.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

  1. Skarbu Państwa,
  2. Narodowego Banku Polskiego,
  3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
  4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
  5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  6. instytucji finansowych,
  7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
  8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
  9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r. poz. 381),
  10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn.zm.),
  11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie
   z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.),
  12. jednostek samorządu terytorialnego,
  13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 1. wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 2. podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 3. w przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości w złotych do 100 000,00 euro.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg średniego kursu EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku prze Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości.

Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać
w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości Banku.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych

Wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach Banku, zgodnie z ustalonym terminarzem.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego Banku wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl