Skip to main content
 • Płatności
 • Płatności

  Płatności

  Rozwiń, aby zobaczyć szczegóły

  Płatności krajowe

  Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych, innych instytucji oraz polecenia zapłaty.

  Płatności składane do realizacji w placówkach Banku do godziny 15.30 i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 16:50 są rozliczane w tym samym dniu.

  Płatności walutowe i zagraniczne

  Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Siedlcach.

  Oferujemy następujące typy przelewów:

  • przelew SEPA
  • polecenie wypłaty

  Płatności realizujemy w 12 walutachPLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski).

  Przy kwotach od równowartości 20 000 PLN oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP i PLN.

  Kod BIC (SWIFT) Banku BPS – POLUPLPR.

  Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT oraz TARGET2.

  Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA”,
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,

  bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

  Split Payment

  Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

  Co to oznacza?

  Bank miał obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

  Bank automatycznie otwiera jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

  UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

  Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

  1. dotychczasowym sposobem (przelew),
  2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

  Rachunek VAT w Banku :

  1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
  2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem ,
  3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
  4. w PLN.

  Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

  1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   1. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
   2. numeru NIP kontrahenta,
   3. kwoty brutto faktury,
   4. kwoty VAT,
  2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
  3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

  1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
  2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
  3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
  4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

  Pytania i odpowiedzi

  DZIAŁ 1. RACHUNEK VAT

  Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

  Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl.

  Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

  Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

  Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

  Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzył automatycznie do 30 czerwca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast Klient chcący posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

  Czy otwarcie rachunku VAT, będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

  Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

  Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

  Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

  Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

  Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

  Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

  Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał opłat.

  Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

  Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć
  i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

  Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

  Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

  Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

  Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

  Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

  Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do Urzędu Skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, Bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

  DZIAŁ 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  Od kiedy Klient może realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

  Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

  Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

  Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r. ?

  Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

  Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

  Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy - wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

  Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać przelew Split Payment oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenie dodatkowego dowolnego opisu płatności.

  Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

  Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

  Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

  Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

  Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

  Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

  Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

  Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT ?

  Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

  W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

  • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności
  • zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego
  • realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta
  • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności)
  • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku
  • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego
  • zapłata składek do ZUS.

  W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

  • zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT
  • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku
  • uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
  • zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

  DZIAŁ 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

  Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

  Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

  Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

  TAK.

  Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

  Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

  Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

  TAK.

  Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

  Nie, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

  System SORBNET

  SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych (tzn. powyżej 1 mln PLN) prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

  System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.

  Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
  Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

  Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty.

  Uczestnikami systemu SORBNET są:

  • instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW),
  • centrale banków komercyjnych,
  • zrzeszenia banków spółdzielczych.

  Płatności SORBNET można realizować w dni robocze  w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej - zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Siedlcach.

  Płatności składane do realizacji w placówkach Banku do godziny 14.30 i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz infolinii do godziny 14.30 są rozliczane w tym samym dniu.

  Paybynet

  Paybynet to usługa płatności internetowych typu pay-by-link działająca w schemacie przelewu bezpośredniego oraz w oparciu o infrastrukturę systemu Elixir.

  Usługa PayByNet współpracujące z konkurencyjnymi systemami płatności internetowych: Transferuj.pl, Przelewy24.pl, IAI Płatności, eService Online, a wkrótce Dotpay.pl.

  Płatności PayByNet dostępne są w tysiącach sklepów online.

  Więcej  informacji na www.paybynet.pl