Historia banku

KALENDARIUM

1902 - Powstaje pierwsza kasa spółdzielcza w miejscowości Domanice. Jej głównym celem jest walka z lichwą pieniężną, czyli walka z pobieraniem nadmiernych odsetek od pożyczek pieniężnych. Pierwsza wojna światowa i późniejsza dewaluacja pieniądza w znacznej mierze przyczynia się do zniszczenia dorobku pierwszych kas spółdzielczych na tym terenie.

Po odzyskaniu niepodległości wznawiają działalność dotychczas istniejące kasy spółdzielcze, a także powstaje ruch organizowania nowych spółdzielni kredytowych.

2 grudnia 1924 – Powołuje się spółdzielnię pod nazwą "Rolnicza Kasa Spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach". Założycielem jej był Szczepan Ciekot ówczesny działacz ludowy z Chodowa. Kasa obejmowała swym działaniem tereny znajdujące się wokół Siedlec, takie jak: Stara Wieś z wyłączeniem Stoku Lackiego, część gminy Krześlin, wsie Grabianów, Białki, Wodynie, Helenów, Rakowiec, Sekuła, Niwiski, Jasionka, część gminy Czuryły oraz Żelków z gminy Skórzec. Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej został wybrany Szczepan Ciekot. Kasa rozpoczęła swoją działalność w oparciu o wpłaty udziałów członkowskich oraz kredyt udzielony przez Centralną Kasę Spółdzielni Rolniczych
w Warszawie i wkłady oszczędnościowe ludności. Instancją nadrzędną dla Kasy był Związek Rewizyjny w Lublinie.

1925 - Walne Zgromadzenie Członków zmienia nazwę spółdzielni na "Kasa Spółdzielcza im. Franciszka Stefczyka w Siedlcach". Kasa współpracuje ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową przyczyniając się tym samym do jej szybkiego rozwoju.

1930 - Do siedleckiej kasy przyłącza się Kasa w Pruszynie, a pięć lat później Kasa
w Opolu koło Siedlec.

1929 – 1934 – To lata światowego kryzysu gospodarczego. W niepodległej już Polsce dotyka szczególnie rolnictwo, a co za tym idzie, odbija się negatywnie na działalności siedleckiej Kasy Stefczyka. Utrzymuje się ona dzięki ofiarności udziałowców. Kasa od momentu powstania do roku 1939 jest pod dużym wpływem i opieką miejscowych działaczy ludowych.

Wybuch II wojny światowej - Prezes Zarządu i Główny Księgowy wszelkie dokumenty wraz z gotówką zabezpieczają w kasie pancernej, a następnie ją zakopują. Przez cały okres okupacji Kasa prowadzi działalność, będąc jednocześnie ośrodkiem kontaktów konspiracyjnych Batalionów Chłopskich. W jej siedzibie mieści się również redakcja "Regionalnej Agencji Prasowej Podlasia".

1944 – 1945 - Kasa Stefczyka w Siedlcach wznawia swoją działalność. Środków na jej uruchomienie udziela Centrala Kas i Spółek Rolniczych w Warszawie. Jednocześnie siedlecka kasa udziela pomocy na wznowienie działalności Spółdzielni Rolniczo-Handlowej.

1946 – Spółdzielnia zmienia nazwę na "Bank Ludowy w Siedlcach", który terenem działania obejmuje powiat siedlecki. Jest to trudny czas, głównie ze względu na brak środków na prowadzenie działalności kredytowej. Do tego dochodzi do kradzieży gotówki. Udziałowcy po raz kolejny okazują swoje zaangażowanie i pokrywają stratę poniesioną w wyniku kradzieży. Dla zdobycia środków pieniężnych Walne Zgromadzenie podnosi stawkę udziału ze 100 zł do 500 zł.

1950 - W wyniku reorganizacji bankowości, następuje połączenie Banku Ludowego
w Siedlcach z Kasami Stefczyka w Stoku Lackim, Wiśniewie, Suchożebrach i Wielgorzu. Przyjęty zostaje nowy statut i nazwa "Gminna Kasa Spółdzielcza w Siedlcach". Terenem jej działania jest miasto i gmina Siedlce oraz gminy Niwiski, Wiśniew, Krześlin, Suchożebry i Czuryły. Centralę finansową, organizacyjną i rewizyjną dla gminnych kas stanowi Bank Rolny. Gminna Kasa Spółdzielcza w Siedlcach ściśle współpracuje ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej.

1953  - Kontrolę nad działalnością Gminnej Kasy Spółdzielczej w Siedlcach przejmuje Narodowy Bank Polski.

1956 - Gminna Kasa Spółdzielcza w Siedlcach przyjmuje nową nazwę: "Kasa Spółdzielcza
w Siedlcach"
. Siedziba Spółdzielni mieści się w dzierżawionym lokalu przy ulicy Sienkiewicza. Kasy spółdzielcze nazywa się "Spółdzielniami Oszczędnościowo-Pożyczkowymi" i działalność podejmuje Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Jest to okres dynamicznego rozwoju działalności Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Siedlcach. W miejsce oddziałów
i punktów kasowych powstają samodzielne jednostki.

1966 - Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie nazwy na "Bank Spółdzielczy w Siedlcach".

1975 ­ - W wyniku zmian administracyjnych kraju Siedlce uzyskują status miasta wojewódzkiego, co przyczynia się do dalszego rozwoju Banku Spółdzielczego. Funkcję centrali wobec banków spółdzielczych przejmuje na mocy ustawy "Prawo Bankowe", utworzony w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank zmienia siedzibę, która mieści się przy ulicy Berka Joselewicza. Siedlecki Bank zdobywa coraz większe zaufanie wśród klientów, ponieważ obok działalności kredytowo-oszczędnościowej służy doradztwem w przedsięwzięciach gospodarczych, a także obsługuje jednostki prowadzące skup produktów rolnych.

1989 -  To czas przejścia kraju na gospodarkę wolnorynkową. Środki Banku warunkujące dalszy rozwój są zbyt skromne. Fundusze własne, które decydują o zakresie działalności kredytowej są bardzo niskie (183 tys. zł).

1990 - Działalność banku prowadzona jest na zasadzie samodzielności, którą gwarantuje ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Mając dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą i stałych klientów, zaangażowanych w sprawy banku, przystąpiono do odbudowy funduszy własnych. Efektem tych działań jest powiększenie ich prawie 8-krotnie na przestrzeni lat 1993 - 1998.

1994 - Zmiana Banku Zrzeszającego na mocy ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ co ma korzystny wpływ na rozwój Banku. Zostaje podpisana umowa o współpracy z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. Zapewnia to wykorzystanie własnych inicjatyw w dostosowaniu działalności banku do potrzeb klientów i dalszego umacniania pozycji na lokalnym rynku.

1995 - rozwój działalności wpływa na decyzję o budowie nowego obiektu. Budowa rozpoczyna się we wrześniu 1996 r. Inwestycja finansowana jest w całości z własnych środków.

22 sierpnia 1998 -  otwarcie nowej siedziby przy ul. Pustej. Działalność Banku w nowym budynku pozwala na obsługę większej grupy klientów.

1999 - z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach łączą się trzy okoliczne banki, które nie spełniają wymogów kapitałowych by samodzielnie funkcjonować w środowisku lokalnym. Są to BS Skórzec, BS Wodynie, BS Paprotnia wraz z filią w Korczewie.
W efekcie rozszerzenia terenu działania zwiększa się kapitał Banku, zwiększa się liczba klientów, Bank stale podnosi jakość usług bankowych, a tym samym zdobywa większe zaufanie udziałowców.

Marzec 2001 - Bank Unii Gospodarczej łączy się z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A., Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A., Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A., Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A., Warmińsko - Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A., tworząc jeden bank o nazwie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Początek nowego tysiąclecia – czas dynamicznego rozwoju Banku

18 marca 2002 - Bank Spółdzielczy w Siedlcach podpisuje umowę zrzeszeniową z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie o kapitale akcyjnym 98.246.777,00 zł.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Siedlcach jest jednym z 365 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. Przynależność do tak silnej grupy bankowej korzystnie wpływa na rozwój Banku Spółdzielczego w Siedlcach.

16 grudnia 2016 - Bank podpisuje umowę o przystąpieniu do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i staje się jego uczestnikiem. System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, na mocy którego Banki Spółdzielcze, będące jego uczestnikami, zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z nich. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego. 

31 października 2021 - następuje prawne połączenie Banku jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach. W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Siedlcach staje się następcą prawnym i wstępuje w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Mrozach. Liczba placówek zwieksza się z 7 do 9. 

Ponad 90-letnia obecność Banku na lokalnym rynku, ciągły rozwój, elastyczność podejmowania decyzji, sprawność i szybkość obsługi klienta to pozytywne czynniki kształtujące działalność banku. Przykładem tego jest wzrost otwieranych rachunków bankowych, wzrost depozytów oraz rozwój akcji kredytowej.

Na 31.12. 2021 r. Bank Spółdzielczy w Siedlcach zatrudniał 73 osoby, a udziały członkowskie posiadało 783 Członków.