ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach

zaprasza na Zebranie Przedstawicieli,
które odbędzie się w dniu
22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 lub o godz. 10.30 w drugim terminie,
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9  (I piętro)
z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad,

2.       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3.       Wybór Komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków oraz odpowiedniości,

4.       Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad,

5.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6.       Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok, wniosku Zarządu
          co do podziału nadwyżki bilansowej oraz sprawozdania finansowego i nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mrozach za okres od
          01.01.2021 r. do 31.10.2021 r., oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,

8.       Przedstawienie realizacji zaleceń polustracynych.

9.       Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami,

10.     Podjęcie uchwał w sprawach:

          a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku  Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok,

          b)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok, 

          c)      zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Siedlcach na rok 2022,

          d)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
                   oraz członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach za okres od 01.01.2021 do 31.10.2021 r.

          e)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,

           f)      podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok Banku Spółdzielczego w Siedlcach,

          g)      podziału nadwyżki bilansowej za okres od 01.01.2021 rok do 31.10.2021 rok Banku Spółdzielczego w Mrozach,

          h)      przyjęcia Aneksu nr 1 do Polityki w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach,

           i)      przystąpienia Banku Spółdzielczego w Siedlcach do Związku Rewizyjnego,

11.      Wybory Rady Nadzorczej Banku: 

           a)     podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,

           b)     zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej,

           c)     przedstawienie przez Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków wyników oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,

           d)    podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

           e)    głosowanie,

            f)    ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną uchwał i wniosków wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

           g)    podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości wybranej Rady Nadzorczej.

12.     Wnioski,

13.     Zamknięcie obrad.