• Aktualności
 • Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach zaprasza

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach zaprasza

04-05-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach

zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 10.00 lub o godz. 10.30 w drugim terminie,
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9  (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji skrutacyjnej, wniosków.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2022 rok, wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2022 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2022 rok,
  3. zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Siedlcach na
   rok 2023,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
  7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
  8. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
  9. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Siedlcach.
 10. Wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.