Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

04-06-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2024 r. na godz. 10.00 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Siedlcach, które odbędzie się
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9  (I piętro). 

Jednocześnie Zarząd Banku zawiadamia, iż w przypadku braku wymaganego kworum, stosownie do zapisów § 24 ust. 2 Statutu, drugi termin Zebrania Przedstawicieli zwołuje się na dzień 24 czerwca na godz. 10.30.

Ponadto Zarząd Banku informuje, iż w sekretariacie Banku ul. Pusta 5/9 Siedlcach zostały wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 3. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
 5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Nr 1/ZP/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji skrutacyjnej, wniosków i odpowiedniości.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2023 rok, wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 4. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 5. Przedstawienie przez Komisję skrutacyjną, wniosków i odpowiedniości wyników z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2023 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2023 rok,
  3. zatwierdzenia kierunków rozwoju Banku Spółdzielczego w Siedlcach na lata 2024-2026,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
  7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  8. wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  9. zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
  10. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
  11. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Siedlcach.
 1. Informacja o wynikach przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Siedlcach przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie lustracji pełnej za okres od dnia 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
 2. Wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.