ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach

zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu
05 października 2021 r. o godz. 10.00 lub o godz. 10.30 w drugim terminie, w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9
  (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji skrutacyjnej i wniosków.
  4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli nr 1/ZP/2021 z dnia 24.06.2021r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Siedlcach z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach.
  8.  Wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

                                                         Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach