Terminy Zebrań Grup Członkowskich 2021

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Siedlcach

Zarząd Banku podaje harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku:

  • Grupa Członkowska z terenu miasta i gminy Siedlce, gminy Skórzec oraz członków zamieszkujących poza terenem miasta i gminy Siedlce oraz gmin w których działają oddziały Banku -  20.05.2021r. godz. 10:00 - sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Siedlcach, ul. Pusta 5/9
  • Grupa Członkowska z terenu gminy Paprotnia i Korczew - 21.05.2021r. godz. 10:00 - sala konferencyjna Oddziału Banku w Paprotni, ul. Wyszyńskiego 9
  • Grupa Członkowska z terenu gminy Wodynie 21.05.2021r. godz. 10:00 - Oddział Banku w Wodyniach, ul. Siedlecka 65.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Banku zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w Zebraniu  wymagane środki zabezpieczające w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekującego, z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami Zebrania.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w Zebraniu.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
6. Ocena wywiązywania się Członków z obowiązków wobec Banku.
7. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Zapoznanie Członków z wynikami przeprowadzonej lustracji ustawowej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
9. Dyskusja.
10. Wnioski i postulaty.
11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach