Skip to main content

Kredyt "CZYSTE POWIETRZE" już dostępny w naszym Banku! 

Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ekologiczne zmiany, na które można uzyskać dotację, to m.in.:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
 • zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • wymiana okien,
 • ocieplenie budynku,
 • instalacja paneli fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze" znajdują się na oficjalnej stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/.

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy: 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Oblicz ile dofinansowania możesz uzyskać   KALKULACJA DOTACJI

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

 • odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
 • oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, Klient podpisuje w Banku dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) –  do 14 dni kalendarzowych.

Ekologiczne przedsięwzięcie należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w Banku i zrealizować w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja przekazywana przez WFOŚiGW przeznaczana będzie na spłatę części kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

W naszym Banku Kredyt Czyste Powietrze jest oprocentowany 6,09 % w skali roku (średni WIBOR 3M z IV kwartału 2021 r. +marża banku 4,55%), prowizja wynosi 2,2%, a RRSO 6,9495%.*

 

*Obliczone dla kredytu w wysokości 80 000,00 PLN udzielonego na okres 8 lat dla Kredytobiorcy posiadającego ROR w naszym banku.