Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach

zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 10.00

lub o godz. 10.30 w drugim terminie,

w lokalu Banku Spółdzielczego w Siedlcach

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Prezydium,
3. Wybór Komisji skrutacyjnej, odpowiedniości i wniosków,
4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad,
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2019 rok,
b) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Siedlcach na rok 2020,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok,
e) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) podziału nadwyżki bilansowej,
g) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
h) kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

9. Wnioski,
10. Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie § 23 ust. 4 statutu Banku Spółdzielczego w Siedlcach Zarząd Banku informuje, że:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie maja być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, wyłożone są do wglądu w sekretariacie Banku.