Środa, 27 maja 2020 roku
Imieniny: Jan, Juliusz
Historia

Tradycje spółdzielczości bankowej w powiecie siedleckim sięgają 1902 r., wtedy to powstała pierwsza kasa spółdzielcza w miejscowości Domanice. Jej głównym celem była walka z lichwą pieniężną, czyli walka z pobieraniem nadmiernych odsetek od pożyczek pieniężnych. Pierwsza wojna światowa i późniejsza dewaluacja pieniądza w znacznej mierze przyczyniły się do zniszczenia dorobku pierwszych kas spółdzielczych na tym terenie.

Po odzyskaniu niepodległości wznowiły działalność dotychczas istniejące kasy spółdzielcze, a także powstał ruch organizowania nowych spółdzielni kredytowych.

W tym właśnie okresie 2 grudnia 1924 r. powołano do życia spółdzielnię pod nazwą "Rolnicza Kasa Spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach". Założycielem jej był Szczepan Ciekot ówczesny działacz ludowy z Chodowa. Kasa obejmowała swym działaniem tereny znajdujące się wokół Siedlec, takie jak: Stara Wieś z wyłączeniem Stoku Lackiego, część gminy Krześlin, wsie Grabianów, Białki, Wodynie, Helenów, Rakowiec, Sekuła, Niwiski, Jasionka, część gminy Czuryły oraz Żelków z gminy Skórzec. Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej został wybrany Szczepan Ciekot. Kasa rozpoczęła swoją działalność w oparciu o wpłaty udziałów członkowskich oraz kredyt udzielony przez Centralną Kasę Spółdzielni Rolniczych w Warszawie i wkłady oszczędnościowe ludności. Instancją nadrzędną dla Kasy był Związek Rewizyjny w Lublinie.

W 1925 r. Walne Zgromadzenie Członków zmieniło nazwę spółdzielni na "Kasa Spółdzielcza im. Franciszka Stefczyka w Siedlcach". Kasa współpracowała ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową przyczyniając się tym samym do jej szybkiego rozwoju. W 1930 r. do siedleckiej kasy przyłączyła się Kasa w Pruszynie a w pięć lat później Kasa w Opolu koło Siedlec.

Światowy kryzys gospodarczy lat 1929 - 1934 w niepodległej już Polsce dotknął szczególnie rolnictwo, a co za tym idzie, odbił się ujemnie na działalności siedleckiej Kasy Stefczyka. Utrzymywała się ona dzięki ofiarności udziałowców. Kasa od momentu powstania do roku 1939 była pod dużym wpływem i opieką miejscowych działaczy ludowych.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej ówczesny prezes Zarządu i główny księgowy wszelkie dokumenty wraz z gotówką zabezpieczyli w kasie pancernej, a następnie ją zakopali. Przez cały okres okupacji Kasa prowadziła działalność, będąc jednocześnie ośrodkiem kontaktów konspiracyjnych Batalionów Chłopskich. W jej siedzibie mieściła się również redakcja "Regionalnej Agencji Prasowej Podlasia".

Po zakończeniu działań wojennych, w latach 1944 - 1945 Kasa Stefczyka w Siedlcach wznowiła swoją działalność. Środków na jej uruchomienie udzieliła Centrala Kas i Spółek Rolniczych w Warszawie. Jednocześnie siedlecka kasa udzieliła pomocy na wznowienie działalności Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. W 1946 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy Spółdzielni na "Bank Ludowy w Siedlcach", który terenem działania obejmował ówczesny powiat siedlecki.

Lata powojenne były trudne, głównie ze względu na brak środków na prowadzenie działalności kredytowej. Do tego w 1946 r. dokonano kradzieży gotówki. Udziałowcy po raz kolejny okazali swoje zaangażowanie i pokryli stratę poniesioną w wyniku kradzieży. Ponadto dla zdobycia środków pieniężnych Walne Zgromadzenie podniosło stawkę udziału ze 100 zł do 500 zł.

W 1950 r. w wyniku reorganizacji bankowości, nastąpiło połączenie Banku Ludowego w Siedlcach z Kasami Stefczyka w Stoku Lackim, Wiśniewie, Suchożebrach i Wielgorzu. Przyjęto nowy statut i nazwę "Gminna Kasa Spółdzielcza w Siedlcach". Terenem jej działania były miasto i gmina Siedlce oraz gminy Niwiski, Wiśniew, Krześlin, Suchożebry i Czuryły. Centralę finansową, organizacyjną i rewizyjną dla gminnych kas stanowił ówcześnie Bank Rolny . W tym czasie GKS ściśle współpracowała ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej. W 1953 r. kontrolę nad działalnością GKS przejął Narodowy Bank Polski.

Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1956 r . na "Kasę Spółdzielczą w Siedlcach". Spółdzielnia miała swoją siedzibę w dzierżawionym lokalu przy ulicy Sienkiewicza.

W tym czasie kasy spółdzielcze nazwano "Spółdzielniami Oszczędnościowo-Pożyczkowymi" oraz utworzony został Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Był to okres dynamicznego rozwoju działalności SOP w Siedlcach. W miejsce oddziałów i punktów kasowych powstawały samodzielne jednostki.

W roku 1966 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie nazwy na "Bank Spółdzielczy w Siedlcach".

W wyniku zmian administracyjnych kraju w 1975 r. Siedlce uzyskały status miasta wojewódzkiego, co przyczyniło się do dalszego rozwoju Banku Spółdzielczego. Funkcję centrali wobec banków spółdzielczych przejął na mocy ustawy "Prawo Bankowe", utworzony w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, Bank Gospodarki Żywnościowej.

Bank Spółdzielczy w Siedlcach miał ograniczone własne inicjatywy, ponieważ znaczną część wypracowanych środków odprowadzano do centrali, co utrudniało działania banku, jak też ograniczało samodzielność władz samorządowych. W tym czasie bank mieścił się już w nowej siedzibie przy ulicy Berka Joselewicza, którą wzniesiono jeszcze przy współudziale Banku Rolnego i Biura Projektów. Siedlecki Bank zdobywał coraz większe zaufanie wśród klientów, ponieważ obok działalności kredytowo-oszczędnościowej służył doradztwem w przedsięwzięciach gospodarczych, a także prowadził działalność polegającą na obsłudze jednostek prowadzących skup produktów rolnych.

W 1989 r. u progu przejścia kraju na gospodarkę wolnorynkową okazało się, że środki warunkujące dalszy rozwój są zbyt skromne. Fundusze własne, które decydowały o zakresie działalności kredytowej były bardzo niskie (183 tys. zł).

W roku 1990 działalność banku prowadzona była na zasadzie samodzielności, którą gwarantowała ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Mając dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą i stałych klientów, zaangażowanych w sprawy banku, przystąpiono do odbudowy funduszy własnych. Efektem tych działań było powiększenie ich prawie 8-krotnie na przestrzeni lat 1993 - 1998.

Korzystny wpływ na rozwój Banku miał fakt zmiany w 1994 r. Banku Zrzeszającego na mocy ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Została podpisana umowa o współpracy z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. Zapewniło to wykorzystanie własnych inicjatyw w dostosowaniu działalności banku do potrzeb klientów i dalszego umacniania pozycji na lokalnym rynku.

Kolejną barierą rozwoju był brak pomieszczenia, dotychczasowy lokal był niewystarczający. Dlatego w 1995 r. podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. W tym też roku została zakupiona działka budowlana i zlecono wykonanie projektu. Budowę rozpoczęto we wrześniu 1996 r., a uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się 22 sierpnia 1998 r. Działalność Banku w nowym budynku pozwoliła na obsługę większej grupy klientów w lepszych warunkach, dostosowanych do nowoczesnych realiów. Inwestycja była sfinansowana w całości z własnych środków.

W 1999 r. z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach połączyły się trzy okoliczne banki, które nie spełniały wymogów kapitałowych by samodzielnie funkcjonować w środowisku lokalnym. Były to BS Skórzec, BS Wodynie, BS Paprotnia wraz z filią w Korczewie.

Wysokość progów kapitałowych do osiągnięcia przez Banki Spółdzielcze przedstawia się następująco:

  • pierwszy próg 300.000 EUR na dzień 31.12. 2001 r.,
  • drugi próg 500.000 EUR na dzień 31.12.2005 r.,
  • trzeci próg 1.000.000 EUR na dzień 31.12.2010 r. obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego.


W związku z rozszerzeniem terenu działania zwiększył się kapitał Banku, pozyskano nowych klientów, podniesiono jakość usług bankowych, a tym samym zdobyto większe zaufanie udziałowców.

W marcu 2001 r. Bank Unii Gospodarczej połączył się z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A., Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A., Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A., Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A., Warmińsko - Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A., tworząc jeden bank o nazwie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 18 marca 2002 r. Bank Spółdzielczy w Siedlcach podpisał umowę zrzeszeniową z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie o kapitale akcyjnym 98.246.777,00 zł. Obecnie BS w Siedlcach jest jednym z 365 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. Przynależność do tak silnej grupy bankowej korzystnie wpłynęła na dalszy rozwój Banku Spółdzielczego w Siedlcach.

Osiemdziesięcioletnia obecność Banku na lokalnym rynku, ciągły rozwój, elastyczność podejmowania decyzji, sprawność i szybkość obsługi klienta to pozytywne czynniki kształtujące działalność banku. Przykładem tego jest wzrost otwieranych rachunków bankowych, wzrost depozytów oraz rozwój akcji kredytowej.

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Siedlcach zatrudnia 68 osób (łącznie z osobami zatrudnionymi w czterech oddziałach), a liczba członków wynosi 447 osób. Dostosowując się do Unii Europejskiej, Bank duży nacisk kładzie na podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizowanie szkoleń oraz dokształcanie.

Podstawowym celem Banku jest wspieranie i pobudzanie za pomocą kredytów, drobnej gospodarki rolnej, rzemiosła i usług do rozwijania produkcji oraz aktywne uczestnictwo w rozwijaniu postępu społecznego na wsi. BS dąży do bycia bardziej konkurencyjnym, silnym ekonomicznie, samodzielnym "bankiem przyszłości".

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie