Sobota, 4 kwietnia 2020 roku
Imieniny: Izydor, WacÂław
Aktualności
RODO | 2018-05-25

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informujmy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Siedlcach z siedzibą 08-100 Siedlce, ul. Pusta 5/9.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@bankbssiedlce.pl lub pocztą na adres jak w pkt. 1).

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
  a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

 4. Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Administratorem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (m.in.: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy Prawo bankowe.

 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Administratorem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

 13. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt w Placówkach Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem jak w pkt. 2).

 14. Więcej informacji na temat praw Klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bssiedlce.pl/ w menu [BANK-->Dokumenty] .

 
 

 
 

Administrator danych – Bank Spółdzielczy w Siedlcach

« powrót

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie